Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 386628 sicil numarası ile kayıtlı ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirketimize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi, çalıştığınız firma, kullanıcı adı, şifre ve telefon numarası tür ve kategorilerindeki kişisel verileriniz; iletişim formu aracılığıyla Şirketimiz ile iletişime geçmeniz durumunda, tarafınıza dönüş sağlanması, iletişime geçtiğiniz konu hakkında sizlere bilgilendirme yapılması, Şirketimiz tarafından sağlanan fiyatları görmek ve size özel teklif almak için sitemize üye olmanız için üyelik kaydınızın oluşturulması, internet sitemizden ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanma kılavuzu, güncelleme, hızlı kurulum vb. dosyaları indirebilmeniz, ürün ve hizmetlerimizin tarafınıza sağlanması, gerekli olması halinde söz konusu ürün ve hizmete ve/veya üyeliğinize ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sizlere bilgilendirme yapılması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Şirketimize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi, çalıştığınız firma, kullanıcı adı, şifre ve telefon numarası tür ve kategorilerindeki kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketin iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi üzerinden, elektronik ortam aracılığıyla elde edilmekte ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@arkel.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirkete ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ