Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:  

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Eyüp Sultan Mahallesi Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 386628 sicil numarası ile kayıtlı, 0079036943500028 MERSIS numaralı Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

İş Başvuru Formu’nda belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz’in İnsan Kaynakları Politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile işlenmektedir.    

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İş Başvuru Formu’nda ilettiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

İş Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, (iii) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve açık rızanız hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir. 

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

“(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” dir.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda ik@arkel.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metninin Pdf halini indirmek için tıklayınız