Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükteki ilgili diğer sair mevzuat kapsamında, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 386628 sicil numarası ile kayıtlı kayıtlı adresi Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe, İstanbul adresi olan Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ait “www.arkel.com.tr” alan adlı internet sitesinin (“Web Sitesi”) tarafınızca kullanılması ile Şirket ile sizin ve temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari ilişki ile bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizin elde edilmesi, Şirket’e sağladığınız verilerin işlenmesi, gizliliğinin sağlanması, kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin ve gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiden doğan görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirirken veri korunmasını, veri gizliliğine dikkat edilmesini ve verilerin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem vermektedir.

Şirket ile sizin ve temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari ilişkinin yerine getirilmesi, sipariş ve teklif talebi formlarınızın alınması, Şirketimiz hakkında yeniliklerden haberdar olabilmeniz amacıyla onayınıza ve talebinize istinaden e-bülten aboneliğinizin gerçekleştirilmesi işlemleri kapsamında, Şirket tarafından işlenmesi gereken ve söz konusu veri işleme amaçları ile sınırlı olarak tarafınızdan talep edilen Kişisel Verileri Şirket’e sağlamanız gerekmektedir.

Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki nedeniyle Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve Web Sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız esnasında Şirket tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen Kişisel Verileriniz, burada belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun’un 4. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen genel ilkeler ışığında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.   


Tebliğ’in 5. maddesinin 1. fıkrası ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirket ile sizin ve temsilcisi ve/veya yetkilisi olduğunuz şirket arasındaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinin kurulması ve devamının sağlanması, tarafınıza e-bülten aboneliği sağlanabilmesi için Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket ile aranızdaki ticari ilişkiden kaynaklı sözleşmesel haklarınızın tesisi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve tarafınıza e-bülten gönderilmesi amacıyla bizlere sağladığınız rızanız hukuki sebepleri ile tarafınıza ait Kişisel Veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.   

 

Bizlere sağladığınız verileriniz yurt içinde ve/veya yurtdışında mukim iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına işbirliği yaptığımız hizmet tedarikçilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından yukarıda belirtilen Kişisel Veri işleme amacı ile orantılı ve gerekeli olan süre ile işlenebilecektir.

Söz konusu verileriniz, Şirket’in işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için,  burada belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için gerekli süre dahilinde şirket veri tabanında saklanmaktadır. 

Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerden mevzuata uygun şekilde açık rızalarınız rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz, mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum ve/veya kuruluşlar ve mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

Küçüklerin, ebeveyninin veya velisinin izni olmadan Kişisel Verilerini tarafımıza sağlamamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Web Sitesi’nin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Şirket ile paylaştığınız tüm bilgiler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacak; açık yazılı izniniz olmaksızın işbu metinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, firmayla veya kurumla paylaşılmayacak, kısmen veya tamamen kopyalanmayacak ve yayınlanmayacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (i) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme; (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (bu kapsamda info@arkel.com.tr e-posta adresimiz üzerinden Şirket ile iletişime geçilmesini rica ederiz) veya başvuru amacınıza yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre taleplerinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nde belirtilen tarifedeki ücret Şirket tarafından talep edilebilecektir.   

 

Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda sizlere bildirecektir. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilecektir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve tarafınızdan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.


Çerezler


Web sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek yazılımlar göndermek için kullanılmamaktadır.

 

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, Web Sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. Web Sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

 
Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan Web Sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın ve/veya tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda Web Sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı ve Web Sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

 

İletişim 
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Arkel Elektrik Elektronik A. Ş
Satış ve Pazarlama Merkez Ofisi
Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69/B PK:34855
İstanbul